تاريخ : سه شنبه ۳۰ خرداد۱۳۹۱ | 13:44 | نويسنده : mohammadreza hassanpour
بهترین روش آموزشی ، روشی است که بسته به مؤقعیت فراگیرن ، اهداف آموزشی ، تسهیلات موجود ، خط مشی برنامه و محتوای برنامه آموزشی و بدون تعصب ورزیدن به یک یا چند روش آموزش در شرایط مساوی بهترین نتیجه را عاید فراگیران نماید ترویج را می توان بر حسب آموزش موضوع ، پیام و ویژگیهای شخصی به چهاردسته تقسیم بندی کرد:
1- روشهای آموزش انفرادی
متداولترین شکل تماس شخصی بین مروج و فراگیرن را می توان ملاقاتهای در مزرعه دانست که از نظر زمان و صرف منابع پرهزینه است
ملاقات در محل کار: کشاورزبه دیدار مروج می رود نسبت به روش قبلی به صرفه تر و تعدا بیشتری روستایی را پوشش می دهد.
اما از دیگرروشهای انفرادی: نامه ، ارتباط تلفنی ، پرچم صحرایی ، تماسهای غیررسمی در بازار ، جشنها ، مراسم و ایام تعطیل می باشد .
2- روشهای آموزش گروهی
از متداولترین روشهای ترویجی است.این روش امکان پوشش وسیعی را ایجاد می نماید و مناسب برای گروههای 20 تا 40 نفری از روستائیان می باشد البته دراین روش یکی از عوامل تعیین کننده اندازه گروهها ، موقعیت جغرافیایی محل می باشد.این روش باعث ایجاد محیطی فکورانه و حمایت کننده می شود که در فراگیران حس اعتما دبه نفس را افزایش می دهد نقش مروج در این روش اطلاع رسانی و حمایت کنندگی است نه آموزشگرصرف. متداولترین روشهای آموزش گروهی شامل:
1-روش سخنرانی
در این روش آموزشگرمطالب خود را بصورت سخنرانی بیان می کند. حسن شیوه سخنرانی این است که فراگیران در صورت ابهام از آموزشگر سوال می کنند.
2-گردش علمی
این نوع آموزش به یکسان نمودن آموزشها کمک می کند
3- روش نمایش طریقه ای
بوسیله مروج انجام می گیردو به فراگیران نشان داده می شودکه چگونه عملی راقدم به قدم انجام دهند مهمترین امتیاز این روش : مروج می تواند بدین طریق مهارتهای ساده کشت و کار را به فراگیرن خود آموزش دهد و از این طریق تأثیر کار ترویجی خود را افزایش دهد. محدودیت این روش: اگرعده زیادی فراگیر در جلسه حضور داشته باشند تنها عده کمی از آنها روش کار را مشاهده و فرا می گیرند.
4- روش نمایش نتیجه ای
هدف اصلی روش نمایش نتیجه ای این است که به فراگیران بومی نشان می دهد که به کارگیری فکر و
توصیه جدیددر آن محل عملی است و مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب از اساسی ترین ارکان این روش می باشد این شیوه اعتماد و اعتقاد لازم را در بین فراگیرن نسبت به مقوله های جدید ایجاد می نماید اما بسیار پر هزینه و وقت گیر می باشد.
5- روزمزرعه
به فرصتهایی گفته می شودکه روشهای نمایش طریقه ای یا نتیجه ای را در سطح گسترده تری اجرا می نماید این فرصتها کمتر رسمی است و نظم از پیش تعیین شده ای ندارد هدف این روش معرفی کردن روش جدیدی به فراگیران می باشدو از نظر تعداد افراد شرکت کننده محدودیتی وجود ندارد
6- شیوه کنفرانس
گروهی از فراگیران تحت رهبری آموزشگر مسئله ای را مورد بحث قرار می دهند که این شیوه از بهترین شیوه های آموزش بزرگسالان است.
7- شیوه مناظره
قسمتی از کنفرانس است که چهار یا پنج نفر با هم بحث می کنند و رهبر می باید قدرت تجزیه وتحلیل مطالب را داشته باشد.
8- نمایشگاه ترویجی
نمایشگاههای دائمی و موقت جزء وسایل آموزش گروهی محسوب می شوند و مؤثرترین نمایشگاه ترویجی ، نمایشگاهی است که حول نظریه های مشخص و با حداقل اطلاعات پشتیبانی کننده بر پا می شود
3 -روش آموزش انبوهی
روشهای انبوهی در حالتی مورد استفاده قرار می گیرد که اولاً مسائل عمومی در برنامه های آموزشی مطرح باشد وثانیاً آموزش همزمان افراد در مکانهای مختلف ودر سطح وسیع میسر نباشد. این روش ، روشی است که ارباب رجوع مشخص ندارد
انواع رسانه های انبوهی :
1- رسانه های نوشتاری: از قدیمیترین روشهاست که در آن سطح دانش مخاطبان را در نظر می گیرند انواع رسانه های نوشتاری: روزنامه ، روزنامه دیواری، خبرنامه.
2-رسانه های دیداری – شنیداری: درجایی که مخاطبین کم سواد یا بیسواد باشند استفاده می شود انواع آن عبارتست از: برنامه های رادیویی ،تلویزیونی ، فیلم سینمایی ، ویدئوو...
3- رسانه های ثابت: این رسانه ها باید باظرافت تهیه شوند چراکه بینندگان بطور گذرا از جلوی آنها گذشته
اگر رنگ یا شیء یا مطلبی توجه آنها را جلب کند ،توقف کرده و پیام را دریافت می کنند.لذا می باید از
شیوه های مختلف خطاطی ، نقاشی وروانشناسی رنگها استفاده نمود تا باعث توقف رهگذران شویم از جمله این رسانه ها: پوستر، چارتها و نمایشگاه می باشد.